اینساید

راهنمای بازی اینساید

[Game guide for inside]

اینساید ﯾﮏ ﺑﺎزی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ در ﺳﺒﮏ ﺳﮑﻮﺑﺎزی ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﻠﯽدد در ٢٩ ژوﺋﻦ ٢٠١٦ برای اولینن بار ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ. اﯾﻨﺴﺎﯾﺪ دوﻣﯿﻦ اﺛﺮ اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﭘﻠﯽدد ﭘﺲ از ﻋﻨﻮان ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻟﯿﻤﺒﻮ در ﺳﺎل ٢٠١٠ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود. اﯾﻨﺴﺎﯾﺪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺒﮏ و ﺑﺼﺮی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻟﯿﻤﺒو اﺳﺖ، اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻗﺒﻠﯽ.

 

 

ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺴﺮی ﺟﻮان را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﮏ رﻧﮓ ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﻌﻤﺎهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﺮگ ﺑﻪ ﮐﺎوش ﻣﯽ ﭘﺮدازد. ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ داﺳﺘﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ راﻩ رﻓﺘﻦ، دوﯾﺪن، ﭘﺮﯾﺪن، ﺷﻨﺎ، ﮐﻨﺘﺮل زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﺷﯿﺎء واﻗﻊ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮوی در ﺧﻂ داﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

 

 

اینساید از جهات بسیار زیادی شبیه به لیمبو است. دقیقا مانند لیمبو، شما از همان اول، بدون هیچ راهنمایی و کمکی وارد بازی می‌شوید و دقیقا مانند لیمبو، کنترل پسر بچه‌ای را بر عهده دارید و با یک بازی پازل پلتفرمر روبه‌رو هستید. از لحاظ بصری نیز، با اینکه در اینساید از رنگ (هر چند کم) استفاده شده است، اما کافی است که شما بازی لیمبو را تجربه کرده باشید تا کاملا متوجه شوید اینساید نیز توسط سازندگان همان بازی طراحی شده است. اما از جهات بسیاری نیز بازی اینساید با لیمبو فرق دارد. در Inside، شما با یک جامعه نیمه آخرالزمانی طرف هستید که اتفاقات بسیار عجیب و ترسناکی در این دنیا در حال رخ دادن است و شما هرگز نمی‌توانید به یک پاسخ قاطع درباره داستان بازی دست پیدا کنید.

 

 

 

در تمام طول بازی، شما در حال رفتن به سمت راست در یک فضای دو نیم بعدی هستید. شخصیتی که شما کنترل آن را برعهده دارید، پسر بچه‌ای است که فقط توانایی پرش و گرفتن برخی از اشیا را دارد. علاوه بر دکمه‌های جهت، شما دو دکمه نیاز دارید. دکمه پرش و دکمه گرفتن. به اضافه این‌ها، شما توانایی شنا کردن،‌  بالا رفتن از طناب و تاب خوردن با آن را دارید. در طول بازی، به صورت پیوسته با معماهایی مواجه می‌شوید که بسیار بسیار خلاقانه هستند. این معماها،‌ با فواصل مشخصی در بازی قرار گرفته‌اند و به نحوی طراحی شده‌اند که نه آنقدر آسان باشند که با یک بار امتحان آنها را حل کنید و نه آنقدر سخت که از شدت ناامیدی و عصبانیت کنترلر خود را به در و دیوار بکوبید.

 

 

 

استودیو پلی‌دد، با بازی اینساید نشان داد که موفقیت لیمبو، اصلا و ابدا اتفاقی نبوده و آنها می‌دانند که چگونه بازی‌ای بسازند که علاوه بر رقم زدن یک تجربه بسیار ناب و خوب، ذهن گیمر را تا مدت‌ها درگیر خود کند. هر چه که هست، این بازی را باید تجربه کنید. نه یک‌بار، بلکه چندین بار تا حداقل بتوانید به یک پاسخ جامع و کامل برای خود برسید زیرا هرگز یک پاسخ قطعی برای داستان بازی پیدا نمی‌کنید.

 

 

با توجه به اینکه داخل بازی هیچ راهنمایی برای گیمر قرارا داده نشده و شما باید تمام مراحل را با ازمون و خطا جلو ببرید، تیم ما برنامه ای  را اماده کرده که تمامی مراحل بازی را به صورت تصویری و ویدیویی در ان قرار داده ایم تا به شما در به پایان رساندن این برنامه کمک کنیم.

دانلود از مایکت