۴ مطلب در تیر ۱۳۹۹ ثبت شده است

آموزش زبان انگلیسی فضایی👽

آموزش زبان

امروز یادگیری زبان دوم به یکی از اولویت‌ها و دغدغه‌های اصلی مردم جهان و ازجمله ایرانیان تبدیل‌شده است. و اکثر افراد زبان انگلیسی را برای یادگیری به‌عنوان زبان دوم خود انتخاب می‌کنند.

  • يكشنبه ۲۹ تیر ۹۹

گام به گام تمامی پایه ها

گام به گام

در این مطلب گام به گام تمامی پایه ها آماده شده است. این گام به گام ها تمامی محتوای کتاب ها را شامل میشود.

  • پنجشنبه ۲۶ تیر ۹۹

کتاب 504 واژه کاملا ضروری با ترجمه فارسی

کتاب 504

کتاب 504 واژه ضروری زبان انگلیسی، یکی از محبوب‌ترین کتاب های موجود در زمینه آموزش واژگان زبان انگلیسی در سطح متوسط است که مورد تایید صاحب‌نظران آموزش زبان قرار گرفته است و از منابع معروف کنکورها و دیگر آزمون های بین المللی زبان است. کتاب 504 شامل ۴۲ درس است که در هر درس به معرفی ۱۲ کلمه جدید پرداخته می‌شود.

  • پنجشنبه ۱۹ تیر ۹۹

راهنمای تمامی مراحل بازی اینساید

اینساید

راهنمای بازی اینساید

[Game guide for inside]

اینساید ﯾﮏ ﺑﺎزی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ در ﺳﺒﮏ ﺳﮑﻮﺑﺎزی ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﻠﯽدد در ٢٩ ژوﺋﻦ ٢٠١٦ برای اولینن بار ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ. اﯾﻨﺴﺎﯾﺪ دوﻣﯿﻦ اﺛﺮ اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﭘﻠﯽدد ﭘﺲ از ﻋﻨﻮان ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻟﯿﻤﺒﻮ در ﺳﺎل ٢٠١٠ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود. اﯾﻨﺴﺎﯾﺪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺒﮏ و ﺑﺼﺮی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻟﯿﻤﺒو اﺳﺖ، اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻗﺒﻠﯽ.

  • چهارشنبه ۴ تیر ۹۹
پیوندهای روزانه

ابزار وبمستر