گام به گام

در این مطلب گام به گام تمامی پایه ها آماده شده است. این گام به گام ها تمامی محتوای کتاب ها را شامل میشود.

.

گام به گام هفتم

فارسی

اجتماعی

کار و فناوری

قران

عربی

نگارش

علوم

پیام های اسمان

تفکر و سبک زندگی

زبان

کتاب کار زبان

ریاضی

********************

گام به گام هشتم

ادبیات

عربی

اجتماعی

کار و فناوری

قران

نگارش

علوم

پیام های اسمان

تفکر و سبک زندگی

زبان

کتاب کار زبان

ریاضی

********************

گام به گام نهم

ادبیات

عربی

دفاعی

مطالعات اجتماعی

قران

زبان

کتاب کار زبان

کار و فناوری

نگارش

علوم

پیام های اسمان

ریاضی

********************

گام به گام دهم

عربی

عربی(انسانی)

آزمایشگاه

دفاعی

دینی

اقتصاد

فارسی

فیزیک

هندسه

جامعه شناسی

جغرافیا

کار زبان

زبان

نگارش

علوم و فنون

ریاضی

شیمی

تفکر

تاریخ

********************

گام به گام یازدهم

عربی

امار انسانی

عربی انسانی

ازمایشگاه

دینی

فلسفه

فیزیک تجربی

ریاضی

زبان

کتاب کار زبان

امار و احتمال

انسان و محیط زیست

تاریخ

جامعه شناسی

جغرافیا

حسابان

روانشناسی

ریاضی تجربی

زمین شناسی

شیمی

علوم و فنون

فارسی

نگارش

هندسه

بقیه پایه بزودی قرار خواهند گرفت.